Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายฉลอง นากา
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมฤกษ์ ศรีจันทร์
รองประธานสภา
Responsive image
รองประธานสภา
Responsive image
นายเกวัฎ สิทธิวงศ์
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายพรพจน์ ปัญญาฟู
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวมะลิ หางาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งสมอ หมู่ที่ 1
Responsive image
นายฉลอง นากา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายวิทูร มูลมี
ส.อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายอนันต์ กลิ่นจำปา
ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายหนา เหง้าสุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางกาบิน เหง้าสุ้ย
ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายกฤตพล คล้ายแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุวรรณ เคยนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางหนูนิล จันทร์แสน
ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวิชาญ บิดาทุม
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ทุ่งสมอ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสินชัย แก้วผาบ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายประเสียร แสงเกราะ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญมา วิระปิง
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายสุริยะ อิ่มทองใบ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายไพวัลย์ ปัญญาฟู
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายแนวดี พรมประศรี ส.อบต.หมู่ที่ 10
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
นายสมฤกษ์ ศรีจันทร์
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : admin@thungsamo.go.th

www.thungsamo.go.th