Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

EIT 
ขอเชิญชวน บุุคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาติดต่อราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที... (15 ก.พ. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต... (08 ม.ค. 2567)  
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.na... (04 ม.ค. 2567)  
กิจกรรมจิตอาสา/สาธารณประโยชน์ของ ศพด.บ้านทุ่งสมอและ ศพด.บ้านนายาว (03 ม.ค. 2567)
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (08 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ... (04 ธ.ค. 2566)
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย (29 พ.ย. 2566)
แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง (10 พ.ย. 2566)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุองค์กรปกคร... (27 ก.ย. 2566)
โครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" (07 ส.ค. 2566)
มาตราการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (03 ส.ค. 2566)
นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม (05 ก.ค. 2566)
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (13 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (07 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue สำหรับองค์การบริหารส่... (01 ก.พ. 2566)
โครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัว... (30 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในก... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 (29 ธ.ค. 2565)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2... (30 พ.ย. 2565)
แนวทางการบันทึก ทส 1 และ ทส 2 (19 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเรื่องการขับเคลื... (07 ก.พ. 2567)  

กิจกรรมจิตอาสา/สาธารณประโ... (05 ก.พ. 2567)  

การขับเคลื่อนแผนเชิงปฎิบั... (25 ม.ค. 2567)  

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจกา... (08 ธ.ค. 2566)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (04 ก.ย. 2566)

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้... (23 มิ.ย. 2566)

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้... (23 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมปลูกสมุนไพรตามโครง... (21 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมทำความสะอาดศาลาแปด... (19 มิ.ย. 2566)

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภั... (19 มิ.ย. 2566)

เรื่องน่ารู้ ภาวะคลอดก่อน... (12 มิ.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการแล... (30 พ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริ... (03 เม.ย. 2566)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (03 ม.ค. 2566)

หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื... (20 ธ.ค. 2565)

โครงการป้องกันควบคุมโรคหน... (21 ต.ค. 2565)

โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่... (17 ก.ย. 2565)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท... (12 ก.ย. 2565)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพ... (07 ก.ย. 2565)

พ่นหมอกควันตามโครงการป้อง... (11 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือ... (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม... (26 ก.ย. 2566)  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (19 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยทับคอก (เ... (12 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านวงศ์ปัญญ... (25 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ ส... (25 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 (24 ส.ค. 2566)
ประกาศผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 บ้... (23 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านนา เชื่อม... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนายาว หมู่ที่ 7 ... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่... (11 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหลังถ้ำ หมู่ที่ 7... (11 ส.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส... (26 ก.ค. 2566)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างและเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง... (20 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะ ม.10 เชื่... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองดี ถึงบ้าน... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประพันธ์ ม.8 ... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทับคอก ม.11 บ้าน... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านประชาสุขสัตน์ เ... (06 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็... (10 ก.ค. 3109)  
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที... (08 ธ.ค. 3108)  
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ... (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารีบการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุ... (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่... (12 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (09 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (01 พ.ค. 2560)
อบต.ทุ่งสมอรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (22 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (10 ม.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ... (17 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น... (13 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (29 พ.ย. 2555)
รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2 (00 00 543)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2565-... (00 00 543)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th